Aktualności

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Kwartalniku ADR

W numerze 4/2017 Kwartalnika ADR - Arbitraż i Mediacja ukazał się artykuł adwokata doktora Andrzeja Olasia pt. "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu".

Przedmiotem artykułu jest ocena wpływu skutecznego cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym na przerwę przedawnienia roszczenia dochodzonego w tym postępowaniu, powstałą w związku jego zainicjowaniem. Analiza możliwych w tym zakresie rozwiązań prowadzi do wniosku o potrzebie odpowiedniego stosowania w postępowaniu arbitrażowym art. 203 § 2 zdanie pierwsze k.p.c. dotyczącego cofnięcia pozwu w procesie, w oparciu o normę odsyłającą zawartą w art. 13 § 2 k.p.c., z możliwością modyfikacji zawartej w ww. przepisie reguły w drodze porozumienia stron (w tym również w regulaminach stałych sądów polubownych oraz regulaminach arbitrażu ad hoc prowadzonego w oparciu o polskie lex arbitri). W konsekwencji, przyjąć należy, że wraz z umorzeniem postępowania arbitrażowego wskutek cofnięcia pozwu, pozew ten nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (co pociąga za sobą również likwidację przerwy przedawnienia wywołanej wszczęciem tego postępowania), chyba że strony umówią się inaczej, przywracając w odniesieniu do kwestii biegu przedawnienia regułę ogólną (art. 124 § 2 k.c.) przewidującą jego rozpoczęcie na nowo wskutek zakończenia postępowań służących dochodzeniu roszczeń.

 

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe newsy

Artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Księdze Jubileuszowej dedykowanej Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu

Miło nam poinformować, że nakładem wyydawnictwa Wolters Kluwer Polska S.A. na rynku ukazała się Księga Jublieuszowa Pana Profesora Kazimierza Lubińskiego pod

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś o zarzucie potrącenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. (UD309)

Zarzut potrącenia jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środków obrony pozwanego w procesie cywilnym (postrzeganym niekiedy również jako

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś w Kwartalniku ADR o dopuszczalności zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

W numerze 1/2018 Kwartalnika ADR – Arbitraż i Mediacja ukazała się glosa adw. dr Andrzeja Olasia poświęcona orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie

Czytaj więcej

KOLEJNE WYGRANE ADW. DR ANDRZEJA OLASIA Z COMPENSA TUŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP W WARSZAWIE W SPRAWIE POLISOLOKATY

Prawomocnymi wyrokami z dnia 20 września 2017 r. oraz 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział I Cywilny w Krakowie uwzględnił

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Kwartalniku ADR

W numerze 4/2017 Kwartalnika ADR - Arbitraż i Mediacja ukazał się artykuł adwokata doktora Andrzeja Olasia pt. "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed

Czytaj więcej
facebook