Publikacje

 • "Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law", Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2018, s. 391-414 (współautorstwo z A. Olasiem).
 • „Wpływ rozwoju polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 8/2017, s. 12-19 (współautorstwo z dr M. Moras)
 • „Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim”, Monitor Prawniczy nr 14/2017, s. 742-748 (współautorstwo z dr M. Moras)
 • „Opodatkowanie czynności wykonywanych przez komorników podatkiem VAT / VAT taxation of activities performed by court executive officer”, Studia Prawnicze i Administracyjne, nr 19 (1)/2017, s. 13-20
 • „Guilt of the employee and the liability for the damage inflicted on a third party – some remarks with regard to the polish labour code regulations” [w:] Roczniki Administracji i Prawa ROK XVI Zeszyt 2, s. 351-361
 • „O potrzebie wyodrębnienia czynności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 55-68 
 • „Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego slusznym interesem”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 161-180 
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z dr A. Olasiem)
 • „Status komornika jako płatnika VAT przy egzekucji z nieruchomości – problemy wybrane”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 9/2016, s. 19-42
 • „Zwolnienie podatkowe kosztów wyżywienia pracownika w podróży służbowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.09.2015 r. (II FSK 1516/13)”, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 3/2016, s. 119-124
 • „Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej”, Monitor Prawa Pracy nr 7/2016, s. 352-358
 • „Zmiany w podziale terytorialnym państwa a przejście samorządowego zakładu pracy” [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015, s. 225 – 244
 • „Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” [w:] Roczniki Administracji i Prawa ROK XV Zeszyt 2, s. 263-280
 • „Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23/WE” [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Teoria i Praktyka ROK XIV TOM I, s. 229-239
 • „Haftung der Partner in einer Partnerschaftsgesellschaft“, eastlex 2012 nr 03
 • „Przejście zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle prawa wspólnotowego – pojęcie, podstawa. Przypadek szczególny – upadłość zbywającego” [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Rocznik 2011
 • „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy w prawie polskim i austriackim”, Monitor Prawa Pracy nr 3/2011
 • „Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy w prawie polskim i austriackim na podstawie dyrektywy Rady 2001/23/WE”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2011

Monografie:

 

 • „Umorzenie procesu cywilnego”, Warszawa 2016


Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 • "O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka" [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018, s. 356-380.
 • "Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym" [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 4, s. 482-495.
 • "Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure", [w:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak (red.), Kijów 2018, s. 100-119.
 • "Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów" [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485-496.
 • "Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law", [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2018, s. 391-414 (współautorstwo z K. Moras-Olaś).
 • "Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym" [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Warszawa 2018, s. 785-814.
 • " Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. " [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 2, s. 143-179.
 • "Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane" [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Sopot 2018, s. 219-247.
 • "Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12)" [w:] Kwartalnik ADR 2018, nr 1, s. 25-43.
 • "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu" [w:] Kwartalnik ADR 2017, nr 4, s. 55-75.
 • "The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [w:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple,  P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Warszawa 2017, s. 1207-1227. 
 • "Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu?" [w:]  Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198-242.
 • "W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.", Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, nr 7, s. 29-42
 • "Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi " [w:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396-421
 • "May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws", The Journal of International Arbitration 2017, nr 2, s. 169-206
 • „Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 4-22 
 • „Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Palestra 2016, nr 11, s. 46-55;
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z K. Moras-Olaś);
 • „Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa” Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja 2016, nr 3, s. 31-57;
 • „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223-252;
 • „Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 330-342;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II”, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 349-356;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I”, Monitor Prawniczy 2016, nr 6, s. 294-300;
 • „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, (OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 1, s. 47-64;
 • „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, nr 7, s. 40-54;
 • „Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?”, Polski Proces Cywilny 2015, nr 2, s. 236-246;
 • „Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675-690;
 • „Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, Polski Proces Cywilny 2014 nr 1, s. 61-91;
 • „Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2013, z. 88, s. 209-226.

 

Recenzje publikacji naukowych:

 

 • Recenzja książki Łukasza Błaszczaka pt. „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017, Polski Proces Cywilny 2018, nr 1, s. 101-113.

 

Artykuły publicystyczne i popularno-naukowe:

 

 • "O potrzebie celowościowej, prokonstytucyjnej i prokonwencyjnej wykładni norm prawa procesowego cywilnego"Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 2017, nr 4;
 • "Zysk przeznaczony na kapitał zapasowy jest opodatkowany", Prawo i Podatki 2015, nr 2;
 • "Kogo tak naprawdę będzie chroniła nowa ustawa deweloperska?", abcnieruchomosci.szybko.pl/kogo-tak-naprawde-bedzie-chronila-nowa-ustawa-developerska (18.05.2012)

 

 • Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku”, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2011, t. 14, s. 97-113,
 • Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 2 (37), s. 3-18,
 • Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 3 (38), s. 21-32,
 • Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2013, t. 16, s. 131-149,
 • Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 1 (36), s. 64-77,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 2), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 4 (43), s. 63-79,
 • Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 1 (40), s. 75-91,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 1), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 3 (42), s. 49-72,
 • Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, nr 7 (2), s. 217-236,
 • Kryteria kosztowe, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 2 (45), s. 40-51,
 • Projektowanie umowy o koncesję budowlaną, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 4 (47), s. 180-192,
 • Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej": przepisy epizodyczne, Forum Prawnicze 2016, nr 2 (34), s. 33-44 (współautorstwo z Piotr KROCZEK)
 • Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization [w:] Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Department of Organizational Behaviour, red. Tomasz Kusio, Marek Makowiec, Cracow 2015, s. 97-105,
facebook