Publikacje

 • „O potrzebie wyodrębnienia czynności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 55-68 
 • „Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego slusznym interesem”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 161-180 
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z A. Olasiem)
 • „Status komornika jako płatnika VAT przy egzekucji z nieruchomości – problemy wybrane”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 9/2016, s. 19-42
 • „Zwolnienie podatkowe kosztów wyżywienia pracownika w podróży służbowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.09.2015 r. (II FSK 1516/13)”, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 3/2016, s. 119-124
 • „Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej”, Monitor Prawa Pracy nr 7/2016, s. 352-358
 • „Zmiany w podziale terytorialnym państwa a przejście samorządowego zakładu pracy” [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015, s. 225 – 244
 • „Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” [w:] Roczniki Administracji i Prawa ROK XV Zeszyt 2, s. 263-280
 • „Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23/WE” [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Teoria i Praktyka ROK XIV TOM I, s. 229-239
 • „Haftung der Partner in einer Partnerschaftsgesellschaft“, eastlex 2012 nr 03
 • „Przejście zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle prawa wspólnotowego – pojęcie, podstawa. Przypadek szczególny – upadłość zbywającego” [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Rocznik 2011
 • „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy w prawie polskim i austriackim”, Monitor Prawa Pracy nr 3/2011
 • „Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy w prawie polskim i austriackim na podstawie dyrektywy Rady 2001/23/WE”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2011

Books / monographs:

 • "Zasada proporcjonalności w postępowaniu cywilnym", Warszawa 2024 (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska)
 • "Zarzut potrącenia w procesie cywilnym", Warszawa 2020 (Wydawnictwo C.H. Beck)
 • „Umorzenie procesu cywilnego”, Warszawa 2016 (Wydawnictwo C.H. Beck)


Articles, case-law analysis, chapters in books:

 • "Wniosek wierzyciela o podjęcie czynności zbędnych do zapewnienia prawidłowego toku egzekucji lub w celu szykanowania dłużnika a zakaz nadużycia prawa procesowego w sądowym postępowaniu egzekucyjnym – uwagi na tle art. 801 § 2 i 3 KPC po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z 9.3.2023 r.", w: K. Markiewicz red., "fektywność egzekucji sądowej w świetle kolejnej zmiany Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 9.3.2023 r.", Warszawa 2024, s. 35-56;
 • "Reguły podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości obciążonej hipoteką łączną", w: H. Bednorz-Godyń, A. Marciniak, red., Egzekucyjne zaspokojenie wierzyciela hipotecznego. Teoria i praktyka, Warszawa 2024, s. 153-169;
 • "Pojęcie czynności egzekucyjnych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - cz. 2", Polski Proces Cywilny 2023, Nr 4, s. 766-786;
 • "Pojęcie czynności egzekucyjnych w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - cz. 1", Polski Proces Cywilny 2023, Nr 3, s. 440-466;
 • "Podstawa zarzutu potrącenia po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r. jako exemplum prawnego obskurantyzmu w najnowszej praktyce polskiego prawodawcy, Przegląd Sądowy 2023, Nr 9, s. 18-40;
 • "Reforma, deforma czy zwykłe majsterkowanie? – uwagi na tle zmian w przepisach o pełnomocnictwie procesowym na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 9.03.2023 r.", Palestra 2023, Nr 8, s. 68-88;
 • "Dokumentowanie czynności egzekucyjnych komornika po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych" Monitor Prawniczy 2023, Nr 7, s. 403-410;
 • "Looking beyond Covid-19 pandemic: does Artificial Intelligence have a role to play in preparing the justice system for the next global pandemic or similar hardship? The European perspective", w: K. Gajda-Roszczynialska red., Impact of the COVID-19 Pandemic on Justice Systems Reconstruction or Erosion of Justice Systems - Case Study and Suggested Solutions, Getynga 2023, s. 249-276;
 • "Odmowa wszczęcia egzekucji po nowelizacji k.p.c. z 9 marca 2023 r. – zagadnienia wybrane", Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2023, Nr 6, s. 4-32;
 • "Prawo do asystencji przy czynnościach egzekucyjnych komornika w sądowym postępowaniu egzekucyjnym", Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2023, Nr 4, s. 7-29;
 • "Czy zasada związania sądu polubownego wydanym przez niego wyrokiem arbitrażowym jest elementem procesowego porządku publicznego Rzeczypospolitej Polskiej?", w: A. Kaźmierczyk, K. Michałowska, M. Szaraniec (red.), Verba volant, scripta manent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Bogusławie Gneli, Warszawa 2023, s. 818-830;  
 • "Czy wierzyciel upadłościowy, który w terminie wskazanym w art. 96 Prawa upadłościowego nie złożył oświadczenia o potrąceniu przysługującej mu przeciwko upadłemu wierzytelności, może skutecznie podnieść zarzut potrącenia tej wierzytelności z wierzytelnością wzajemną upadłego jako pozwany w procesie wszczętym przez syndyka masy upadłości?", w: K. Flaga-Gieruszyńska, I. Gill, A. Góra-Błaszczykowska, A. Hrycaj (red.), Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Retrospekcja, stan obecny, przyszłość, Sopot 2023, s. 311-344;
 • "Rzecz lub prawo objęte sporem” w rozumieniu art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego w sprawie ze skargi pauliańskiej", Polski Proces Cywilny 2023, Nr 1, s. 23-43;
 • "Rozdział X: Zarzut braku interesu prawnego w zaskarżeniu orzeczenia", w: M. Rzewuski (red.), Zarzuty apelacyjne w procesie cywilnym, Warszawa 2023, s. 263-278;
 • "Procesowy Kot Schrödingera”, czyli tzw. wyłączenie arbitrażowe w rozporządzeniach Bruksela I i I bis. Uwagi na tle wyroku TSUE z 20.6.2022 r. (C-700/20)", w: E. Figura-Góralczyk, R. Flejszar, B. Gnela, P. Mostowik red., Prawne zagadnienia międzynarodowego obrotu cywilnego i handlowego, Warszawa 2023, s. 217-242; 
 • "E pluribus unum? O optymalny model procedury cywilnej w sprawach spornych – uwagi na tle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego", Gdańskie Studia Prawnicze 2022, Nr 5 (wydanie specjalne pt. "Między jednolitością a odrębnościami - rodzaje i tryby postępowania cywilnego"), s. 294-311;
 • "A New Chapter of the CJEU Case-Law Saga on the Arbitration Exclusion in The Brussel’s Jurisdictional Regime – comments on Judgement of Court of Justice of the European Union of 20 June 2022, C 700/20, London Steam – Ship Owners", Polski Proces Cywilny 2022, Nr 4; s. 710-731;
 • "Czy w toku egzekucji z nieruchomości sędzia, który wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, może orzekać w postępowaniu ze skargi na czynność komornika podjętą zgodnie z tym rozstrzygnięciem?", Polski Proces Cywilny 2022, Nr 3; s. 576-589;
 • "Rozdział II: Uznanie powództwa", [w:] M Rzewuski red., Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji, Warszawa 2022, s. 45-66;
 • "Rozdział XXI: Zarzut potrącenia", [w:] M Rzewuski red., Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji, Warszawa 2022, s. 393-420;
 • "Wykładnia i zakres umowy jurysdykcyjnej zawartej na podstawie art. 25 rozporządzenia nr 1215/2012 – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 24.06.2021 r., V CSKP 37/21", Europejski Przegląd Sądowy 2022, Nr 7 (wyd. specjalne pt. "Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Europejskie Prawo Procesowe Cywilne"), s. 44-51;
 • "Czy zasada proporcjonalności? Uwagi na tle wybranych zmian w KPC wprowadzonych ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1469) w świetle Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego ELI/UNIDROIT", [w:] M. Skibińska red., Realizacja zasad postępowania cywilnego na tle aktualnych zmian KPC (Acta Iuridica Lebusana 2022, vol. 21), Zielona Góra 2022, s. 113-140;
 • "Czy w postępowaniu egzekucyjnym sąd jest związany wydanym przez siebie uprzednio w trybie art. 759 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego rozstrzygnięciem nadzorczym?", Polski Proces Cywilny 2022, Nr 2, s. 393-408;
 • "Właściwość delegacyjna sądu oparta na względach celowości w postępowaniu nieprocesowym", Przegląd Sądowy 2022, Nr 1, s. 33-54;
 • "Kilka uwag o przymusie adwokacko-radcowsko-rzecznikowskim w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej", MoP 2021, Nr 20, s. 1065-1073;
 • "Co oznacza obowiązek działania pełnomocnika w wypadku śmierci strony albo utratyprzez nią zdolności sądowej aż do czasu zawieszenia postępowania (art. 96 k.p.c.)?", Polski Proces Cywilny 2021, nr 3, s. 450-461;
 • "W stronę modelowego Europejskiego Kodeksu Postępowania Cywilnego: od Projektu Storme do Modelowych Europejskich Reguł Postępowania Cywilnego", Przegląd Sądowy 2021, nr 9, s. 7-41;
 • "Zarzut potrącenia według nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.07.2019 r. po pierwszym roku obowiązywania – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów powszechnych", [w:] M. Dziurda, T. Zembrzuski (red.), Praktyka wobec nowelizacji postępowania cywilnego. Konsekwencje zmian, Warszawa 2021, s. 155-174; 
 • "Czy w razie cofnięcia przez powoda pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym wskutek zapłaty powodowi przysługuje wobec pozwanego roszczenie o zwrot kosztów procesu?", Polski Proces Cywilny 2021, nr 2, s. 288-294;
 • "Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z 4.7.2019 r.", Monitor Prawniczy 2021, Nr 4, s. 179-187;
 • "Zarzut potrącenia jako podstawa powództwa opozycyjnego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1469)", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 2020 (29), s. 198-212; 
 • "Kompetencja sądu arbitrażowego do rozpoznania zarzutu potrącenia opartego na wierzytelności wynikającej ze stosunku prawnego nieobjętego zapisem na sąd polubowny. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 18.11.2019 r., VII AGa 804/19", Kwartalnik ADR 2020", Nr 4, s. 83-104;
 • "Umorzenie postępowania egzekucyjnego po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych" [w:] R. Flejszar (red.), Sądowe postępowanie egzekucyjne. Nowe rozwiązania prawne, Sopot 2020, s. 65-86;
 • "Przesłanka płynności wierzytelności jako instrument przeciwdziałania nadużyciu zarzutu potrącenia w procesie cywilnym" [w:] Transformacje Prawa Prywatnego 2020, nr 3, s. 83-124;
 • "Kolegialność a jednoosobowość – skład sądu I instancji w procesie cywilnym: doświadczenia i perspektywy" [w:]  Polski Proces Cywilny 2020, nr 3, s. 497-527;
 • "Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach na mocy nowelizacji z 4.7.2019 r." [w:] K. Flaga-Gieruszyńska, R. Flejszar, M. Malczyk (red.)  Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r. w praktyce, Warszawa 2020, s. 311-356;
 • "Postępowanie uproszczone po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" [w:] P. Rylski (red.), Reforma czy kolejna nowelizacja? Uwagi na tle ustawy z 4.7.2019 r. zmieniającej KPC, Warszawa 2020, s. 215-276;
 • "Ius moderandi w postępowaniu cywilnym po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw" [w:]  Polski Proces Cywilny 2020, nr 1, s. 81-118;
 • "Zakres uprawnienia do zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym w ujęciu podmiotowym" [w:] Polski Proces Cywilny 2019, nr 4, s. 431-470;
 • "O postępowaniach przyspieszonych w instytucjonalnym arbitrażu handlowym uwag kilka" [w:] Arbitraż i mediacja – perspektywy prywantnoprawna i publicznoprawna: między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018, s. 356-380;
 • "Procesowa dopuszczalność restitutio in integrum po skutecznym wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym" [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 4, s. 482-495;
 • "Some remarks on the pending reform of the polish domestic small claims procedure", [w:] Maloznačnì spori: êvropejskij ta ukraїns'kij docvìd virìšennâ, I. Ìzarova, R. Flejszar, R. Hanik-Pospolìtak (red.), Kijów 2018, s. 100-119.
 • "Dopuszczalność zażalenia na postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia w razie upadku zabezpieczenia wskutek złożenia sumy zabezpieczenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów" [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu, A. Barańska, S. Cieślak (red.), Warszawa 2018, s. 485-496.
 • "Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law", [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2018, s. 391-414 (współautorstwo z K. Moras-Olaś).
 • "Skuteczność umów o mediację w polskim prawie procesowym cywilnym na tle prawnoporównawczym" [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński (red.), Warszawa 2018, s. 785-814.
 • " Dopuszczalność zarzutu potrącenia w postępowaniu cywilnym – uwagi na tle projektu Ministra Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. " [w:] Polski Proces Cywilny 2018, nr 2, s. 143-179.
 • "Wierzytelności sporne a podstawa ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy – problemy nierozwiązane" [w:] Zadłużenie i niewypłacalność dłużnika. Wybrane aspekty postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego w polskim systemie prawnym, I. Gil, A. Góra-Błaszczykowska, K. Flaga-Gieruszyńska (red.), Sopot 2018, s. 219-247.
 • "Dopuszczalność zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w świetle art. 6 Europejskiej konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Glosa do orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie Tabbane przeciwko Szwajcarii (41069/12)" [w:] Kwartalnik ADR 2018, nr 1, s. 25-43.
 • "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu" [w:] Kwartalnik ADR 2017, nr 4, s. 55-75.
 • "The principle of Iura Novit Arbiter in the commercial arbitration in Poland: an antiquated doctrine or a valuable directive promoting due process and the rule of law?, [w:] Experientia Docet. Księga Jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple,  P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Warszawa 2017, s. 1207-1227. 
 • "Sposób umorzenia postępowania cywilnego de lege lata i de lege ferenda. Umorzenie ex lege czy umorzenie na mocy postanowienia sądu?" [w:]  Postępowanie cywilne w dobie przemian, red. I. Gil, Warszawa 2017, s. 198-242.
 • "W jakim terminie komornik może sprzedać zajętą ruchomość? Uwagi na tle znowelizowanego art. 864 § 1 k.p.c.", Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2017, nr 7, s. 29-42
 • "Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi " [w:] Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, Warszawa 2017, s. 396-421
 • "May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws", The Journal of International Arbitration 2017, nr 2, s. 169-206
 • „Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 4-22 
 • „Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Palestra 2016, nr 11, s. 46-55;
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z K. Moras-Olaś);
 • „Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa” Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja 2016, nr 3, s. 31-57;
 • „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223-252;
 • „Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 330-342;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II”, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 349-356;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I”, Monitor Prawniczy 2016, nr 6, s. 294-300;
 • „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, (OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 1, s. 47-64;
 • „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, nr 7, s. 40-54;
 • „Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?”, Polski Proces Cywilny 2015, nr 2, s. 236-246;
 • „Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675-690;
 • „Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, Polski Proces Cywilny 2014 nr 1, s. 61-91;
 • „Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2013, z. 88, s. 209-226.

Przeglądy orzecznictwa:

 1. Subjective and Objective Scope of a Choice Of Court Agreement Included in the Companies Articles of Association. The Law Applicable to the Validity and Interpretation Of Jurisdiction Agreements Subject to Regulation (EU) 1215/2012 - Supreme Court, case no. V CSKP 37/21, 24 June 2021, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2022, Nr 1, s. 149-156.

 2. International and domestic territorial jurisdiction of courts in matters relating to torts: an interplay between regulation (EU) 1215/2012  and domestic internal jurisdictional rules in Poland - Supreme Court, case no. I CO 44/20, 11 May 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2021, Nr 2,  s. 364-367.

 3. Grounds for refusing to return a child under the Convention of 25 October 1980 on the civil aspects of international child abductions - Supreme Court, case no. I CSK 183/20, 17 December 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2021, Nr 1,  s. 166-177.

 4. Setting aside arbitral awards in recent decisions of the Polish Supreme Court, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2020, Nr 2,  s. 318-328.

 5. Supreme Court, case no. III CZP 27/19, 8 November 2019, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2020, Nr 1,  s. 93-97.

 6. Supreme Court, case no. III UZP 3/17, 23 August 2020, [w:] M. Lupoi, Grandes Decisions / Leading Cases, International Journal of Procedural Law 2019, Nr 2,  s. 349-353.

 

Systemy prawa i Komentarze:

 1. A. Olaś, Rozdział 5. Postępowanie uproszczone, [w:] S. Cieślak red.,  System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
 2. A. Olaś,Rozdział 4. Elektroniczne postępowanie upominawcze, [w:] S. Cieślak red.,  System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
 3. A. Olaś, Rozdział 3. Postępowanie upominawcze, [w:] S. Cieślak red.,  System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom II. Postępowanie procesowe przed sądem pierwszej instancji Część 4. Postępowania odrębne. Postępowania przyspieszone, Warszawa 2023
 4. A. Olaś, Rozdział 9.Sąd oraz inne organy procesowe w postępowaniu nieprocesowym, [w:] T. Ereciński, K. Lubiński (red.), System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom IV. Postępowanie nieprocesowe Część 1 vol. 1 i 2, Warszawa 2021, s. 494-725.   
 5. A. Olaś, komentarz do art. 86-96 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021.
 6. A. Olaś, komentarz do art. 203.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021.
 7. A. Olaś, komentarz do art. 399-416.1 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021.
 8. A. Olaś, komentarz do art. 505.1-505.14 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021.
 9. A. Olaś, komentarz do art. 505.28-505.37 KPC, [w:] P. Rylski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Legalis 2021.      
 10. A. Olaś, komentarz do art. 182 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 397-405.
 11. A. Olaś, komentarz do art. 332 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 758-762.
 12. A. Olaś, komentarz do art. 355 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I. Warszawa 2019, s. 790-814.
 13. A. Olaś, komentarz do art. 499 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II. Warszawa 2019, s. 1250-1278.
 14. A. Olaś, komentarz do art. 505 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II. Warszawa 2019, s. 1278-1289.
 15. A. Olaś, komentarz do art. 840 KPC, [w:] T. Zembrzuski (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom II, Warszawa 2019, s. 1567-1600.

 

Editorship of academic publications:

 • Europejski Przegląd Sądowy 2022, Nr 7 -  numer specjalny pt. "Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości - Europejskie Prawo Procesowe Cywilne"
 • Polski Proces Cywilny 4/2021 - numer specjalny pt. “New efforts in judicial cooperation in European child abduction cases” 

 

Reviews of scientific publications, conference reports:

 • Recenzja wydawnicza monografii: K. Sokólska, Natychmiastowa wykonalność orzeczeń co do istoty sprawy w procesie cywilnym, Warszawa 2023 (Wolters Kluwer Polska)
 • Recenzja wydawnicza monografii "Konstytucyjne aspekty procesu cywilnego", red. A. Orzeł-Jakubowska, T. Zembrzuski, Warszawa 2023 (Wolters Kluwer Polska)
 • Recenzja wydawnicza monografii "Symbolae Andreae Marciniak dedicatae", red. J. Jagieła, R. Kulski, Warszawa 2022 (C.H Beck)
 • Sprawozdanie z konferencji międzynarodowej „Frontiers in Civil Justice”, 16–17.11.2020 r., Rotterdam, Holandia, Polski Proces Cywilny 2021, nr 2, s. 295-303;
 • Recenzja książki Łukasza Błaszczaka pt. „Charakter prawny zrzeczenia się roszczenia w procesie cywilnym”, Wrocław 2017, Polski Proces Cywilny 2018, nr 1, s. 101-113.

 

Journalistic and popular science articles:

 1. "Sądy pokoju nie uzdrowią wymiaru sprawiedliwości" Prawo.pl z 2.04.2021 r. https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/sedziowie-pokoju-opinia-dr-andrzeja-olasia,507424.html
 2. "O potrzebie celowościowej, prokonstytucyjnej i prokonwencyjnej wykładni norm prawa procesowego cywilnego"Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie 2017, nr 4;
 3. "Zysk przeznaczony na kapitał zapasowy jest opodatkowany", Prawo i Podatki 2015, nr 2;
 4. "Kogo tak naprawdę będzie chroniła nowa ustawa deweloperska?", abcnieruchomosci.szybko.pl/kogo-tak-naprawde-bedzie-chronila-nowa-ustawa-developerska (18.05.2012).

 

Prizes and awards:

1. First place in the 14th edition of the competition of Wolters Kluwer Poland publishing house and "Przeglad Sądowy" law review for the legal book most useful in the practice of justice in 2021 (28.02.2023).

2. Second Degree Award of the Rector of the Jagiellonian University in Krakow for scientific achievements in the calendar year 2021. - 2022 r.

3. Second place in the IV edition of the competition of the Institute of Justice for the best doctoral and postdoctoral thesis in legal sciences in the category of the best postdoctoral dissertation (28.11.2022).

 • Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku”, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2011, t. 14, s. 97-113,
 • Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 2 (37), s. 3-18,
 • Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 3 (38), s. 21-32,
 • Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2013, t. 16, s. 131-149,
 • Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 1 (36), s. 64-77,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 2), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 4 (43), s. 63-79,
 • Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 1 (40), s. 75-91,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 1), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 3 (42), s. 49-72,
 • Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, nr 7 (2), s. 217-236,
 • Kryteria kosztowe, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 2 (45), s. 40-51,
 • Projektowanie umowy o koncesję budowlaną, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 4 (47), s. 180-192,
 • Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej": przepisy epizodyczne, Forum Prawnicze 2016, nr 2 (34), s. 33-44 (współautorstwo z Piotr KROCZEK)
 • Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization [w:] Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Department of Organizational Behaviour, red. Tomasz Kusio, Marek Makowiec, Cracow 2015, s. 97-105,
facebook