Publikacje

 • „O potrzebie wyodrębnienia czynności wyjaśniających w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 55-68 
 • „Zgodność ugody zawartej z pracownikiem z jego slusznym interesem”, Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Sanisławowi Malarskiemu w 85. rocznicę urodzin, pod red. D. Fleszer i A. Rogackiej-Łukasik, Sosnowiec 2016, s. 161-180 
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z A. Olasiem)
 • „Status komornika jako płatnika VAT przy egzekucji z nieruchomości – problemy wybrane”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego nr 9/2016, s. 19-42
 • „Zwolnienie podatkowe kosztów wyżywienia pracownika w podróży służbowej – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11.09.2015 r. (II FSK 1516/13)”, Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach – Nr 3/2016, s. 119-124
 • „Zwolnienie od podatku świadczeń związanych z wyżywieniem pracownika w podróży służbowej”, Monitor Prawa Pracy nr 7/2016, s. 352-358
 • „Zmiany w podziale terytorialnym państwa a przejście samorządowego zakładu pracy” [w:] Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym, pod red. B. M. Ćwiertniaka, Sosnowiec 2015, s. 225 – 244
 • „Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych” [w:] Roczniki Administracji i Prawa ROK XV Zeszyt 2, s. 263-280
 • „Odpowiedzialność dotychczasowego i nowego pracodawcy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy powstałe przed przejściem zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle Dyrektywy Rady 2001/23/WE” [w:] Roczniki Administracji i Prawa, Teoria i Praktyka ROK XIV TOM I, s. 229-239
 • „Haftung der Partner in einer Partnerschaftsgesellschaft“, eastlex 2012 nr 03
 • „Przejście zakładu pracy w prawie polskim i austriackim w świetle prawa wspólnotowego – pojęcie, podstawa. Przypadek szczególny – upadłość zbywającego” [w:] Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Rocznik 2011
 • „Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w przypadku przejścia zakładu pracy w prawie polskim i austriackim”, Monitor Prawa Pracy nr 3/2011
 • „Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy w prawie polskim i austriackim na podstawie dyrektywy Rady 2001/23/WE”, Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 2/2011

Monografie:

 

 • „Umorzenie procesu cywilnego”, Warszawa 2016


Artykuły naukowe, glosy, rozdziały w pracach zbiorowych:

 

 

 • "Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi " [w:] T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan (red.),  Ius Est a Iustitia Appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 396-421
 • "May International Arbitral Tribunals Declare Laws Unconstitutional? An International and a Polish Perspective on the Issue of Dealing with Unlawful Laws", The Journal of International Arbitration 2017, nr 2, s. 169-206
 • „Umorzenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty na żądanie powoda a przerwa przedawnienia wywołana wniesieniem pozwu w tym postępowaniu – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017, nr 1(25), s. 4-22 
 • „Pomiędzy autonomią arbitrażu a ochroną praw stron i interesu publicznego. Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego po zmianach wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Palestra 2016, nr 11, s. 46-55;
 • „The Impact of the Act of September 10, 2015 amending some statutes in connection with the promotion of ADR on the separate proceedings in cases within the subject-matter and scope of labour law – selected issuses”, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej 2016, s. 447-460 (współautorstwo z K. Moras-Olaś);
 • „Kontrola konstytucyjności ustaw przez sądy arbitrażowe – perspektywa Polska i międzynarodowa” Kwartalnik ADR – Arbitraż i Mediacja 2016, nr 3, s. 31-57;
 • „Umorzenie zawieszonego procesu cywilnego w prawie polskim – perspektywa historyczna i kodyfikacyjna” [w:] Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy pięćdziesięciolecia jego obowiązywania. Doświadczenia i perspektywy, red. E. Marszałkowska-Krześ, I. Gil, Ł. Błaszczak, Sopot 2016, s. 223-252;
 • „Czy dopuszczalność skargi kasacyjnej od wyroku w sprawie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego podlega ograniczeniom z art. 3982 k.p.c. – uwagi na tle ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów”, Polski Proces Cywilny 2016, nr 2, s. 330-342;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. II”, Monitor Prawniczy 2016, nr 7, s. 349-356;
 • „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I”, Monitor Prawniczy 2016, nr 6, s. 294-300;
 • „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015 r., III CZP 103/14, (OSP 2015 nr 11, poz. 105, s. 1560)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2016, nr 1, s. 47-64;
 • „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 lipca 2014 r., III CSK 245/13, niepubl. (Legalis nr 1163131, LEX nr 1537292)”, Przegląd Prawa Egzekucyjnego 2015, nr 7, s. 40-54;
 • „Czy konfuzja procesowa musi prowadzić do umorzenia postępowania?”, Polski Proces Cywilny 2015, nr 2, s. 236-246;
 • „Wznowienie postępowania zakończonego orzeczeniem niemerytorycznym – uwagi de lege lata i de lege ferenda”, [w:] Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego, red. K. Markiewicz, A. Torbus, Warszawa 2014, s. 675-690;
 • „Potrącenie a zapis na sąd polubowny w prawie polskim – wybrane zagadnienia materialnoprawne i procesowe”, Polski Proces Cywilny 2014 nr 1, s. 61-91;
 • „Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08)”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2013, z. 88, s. 209-226.

 

 • Ordynacja karnoprocesowa Józefa II na tle przemian procesu inkwizycyjnego w monarchii habsburskiej w XVIII wieku”, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2011, t. 14, s. 97-113,
 • Ograniczone możliwości zmiany umowy o zamówienie publiczne w praktyce, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 2 (37), s. 3-18,
 • Efektywność wydatkowania środków publicznych w świetle kontroli Prezesa UZP, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 3 (38), s. 21-32,
 • Reformy Józefa II (1780-1790) a rządy prawa, Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2013, t. 16, s. 131-149,
 • Oddanie do dyspozycji wykonawcy zasobów osoby trzeciej związanych z wiedzą i doświadczeniem na tle problematyki podwykonawstwa, Prawo Zamówień Publicznych 2013, nr 1 (36), s. 64-77,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 2), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 4 (43), s. 63-79,
 • Problem rażąco niskiej ceny w zamówieniach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 1 (40), s. 75-91,
 • Zamówienia publiczne w Galicji (cz. 1), Prawo Zamówień Publicznych 2014, nr 3 (42), s. 49-72,
 • Tortury a kara za nieposłuszeństwo w austriackich procedurach karnych epoki oświecenia, Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014, nr 7 (2), s. 217-236,
 • Kryteria kosztowe, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 2 (45), s. 40-51,
 • Projektowanie umowy o koncesję budowlaną, Prawo Zamówień Publicznych 2015, nr 4 (47), s. 180-192,
 • Nowelizacja "Zasad techniki prawodawczej": przepisy epizodyczne, Forum Prawnicze 2016, nr 2 (34), s. 33-44 (współautorstwo z Piotr KROCZEK)
 • Pre-commercial Procurement in the Process of Research and Development (R&D) Commercialization [w:] Entrepreneurship Management: Functioning and Development of an Organization, Department of Organizational Behaviour, red. Tomasz Kusio, Marek Makowiec, Cracow 2015, s. 97-105,
facebook