NEWS

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Monitorze Prawniczym

W nr 6/2016 czasopisma „Monitor Prawniczy” ukazał się artykuł naukowy adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po nowelizacji z 10.7.2015 r. – cz. I”

Do najistotniejszych nowości w elektronicznym postępowaniu upominawczym, wprowadzonych do KPC na mocy ustawy z dnia 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, należy instytucja umorzenia postępowania na wniosek powoda zgłoszony w pozwie, w razie ziszczenia się określonych w ustawie okoliczności wyłączających dopuszczalność wydania nakazu zapłaty w tym postępowaniu lub skutkujących uchyleniem tego orzeczenia z urzędu i przekazaniem sprawy do sądu właściwości ogólnej. W ramach niniejszej publikacji (stanowiącej I część artykułu poświęconego badanej instytucji) wyjaśniono podstawowe kwestie związane z ww. instytucją, a więc jej genezę, cel (funkcję), zakres zastosowania oraz charakter prawny. W artykule przedstawiono kluczowe problemy interpretacyjne, jakie mogą pojawić się w związku ze stosowaniem nowych przepisów w praktyce sądowej oraz dokonano oceny nowo wprowadzonej regulacji, formułując przy tym uwagi de lege ferenda zmierzające do jej usprawnienia. Zasadniczym wnioskiem tej części rozważań jest konstatacja, iż pomimo licznych podobieństw pomiędzy umorzeniem postępowania na wniosek powoda, złożony na wypadek ziszczenia się określonych okoliczności, a cofnięciem powództwa (stanowiącym podstawowy rodzaj jednostronnej czynności dyspozycyjnej strony, służącej niemerytorycznemu zakończeniu procesu), badana czynność ma charakter autonomiczny (głównie ze względu na swoją specyficzną warunkowość) i w związku z tym nie powinna być postrzegana jako szczególny przypadek cofnięcia powództwa.

W drugiej części artykułu, która ukaże się w 7 numerze Monitora Prawniczego omówiona zostanie problematyka charakteru prawnego orzeczenia o umorzeniu procesu na wniosek powoda, kosztów postępowania umorzonego w badanym trybie, wpływu umorzenia EPU na wniosek powoda złożony w pozwie na materialnoprawne skutki wytoczenia powództwa (w tym zwłaszcza przerwę przedawnienia wywołaną wniesieniem pozwu) oraz zaskarżania (kontroli) orzeczeń w przedmiocie umorzenia EPU na wniosek powoda.

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe newsy

Nowy artykuł mec. Kingi Moras-Olaś w monografii „Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym”

W monografii „Samorząd terytorialny (zagadnienia prawne). T. 3, Zatrudnienie w samorządzie terytorialnym” pod redakcją B. M. Ćwiertniaka ukazał się artykuł naukowy r.pr. Kingi

Czytaj więcej

Nowy artykuł mec. Kingi Moras-Olaś w Rocznikach Administracji i Prawa

W zeszycie 2 Roczników Administracji i Prawa. Rok XV ukazał się artykuł naukowy r.pr. Kingi Moras-Olaś pt. „Przejście zakładu pracy lub jego części a niewykorzystane

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Monitorze Prawniczym

W nr 7/2016 czasopisma „Monitor Prawniczy” ukazał się artykuł naukowy adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Monitorze Prawniczym

W nr 6/2016 czasopisma „Monitor Prawniczy” ukazał się artykuł naukowy adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Umorzenie elektronicznego postępowania upominawczego na wniosek powoda po

Czytaj więcej

Wykład adwokata dr Andrzeja Olasia w ramach programu doskonalenia zawodowego adwokatów

W dniu 9 marca 2016 r. w Klubie Adwokatów im. adwokat Janiny Ruth Buczyńskiej w Krakowie adwokat doktor Andrzej Olaś przeprowadził wykład poświęcony zmianom w postępowaniu cywilnym

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Przeglądzie Prawa Egzekucyjnego

W nr 1/2016 czasopisma „Przegląd Prawa Egzekucyjnego” ukazała się publikacja naukowa adw. dr Andrzeja Olasia pt. „Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2015

Czytaj więcej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nadużywanie praw, nadużycie uprawnień”

W dniu 23 stycznia 2016 r. radca prawny Kinga Moras – Olaś i adwokat dr Andrzej Olaś wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nadużywanie praw, nadużycie

Czytaj więcej
facebook