NEWS

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Kwartalniku ADR

W numerze 4/2017 Kwartalnika ADR - Arbitraż i Mediacja ukazał się artykuł adwokata doktora Andrzeja Olasia pt. "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed sądem polubownym na przerwę przedawnienia roszczeń dochodzonych w tym postępowaniu".

Przedmiotem artykułu jest ocena wpływu skutecznego cofnięcia pozwu w postępowaniu arbitrażowym na przerwę przedawnienia roszczenia dochodzonego w tym postępowaniu, powstałą w związku jego zainicjowaniem. Analiza możliwych w tym zakresie rozwiązań prowadzi do wniosku o potrzebie odpowiedniego stosowania w postępowaniu arbitrażowym art. 203 § 2 zdanie pierwsze k.p.c. dotyczącego cofnięcia pozwu w procesie, w oparciu o normę odsyłającą zawartą w art. 13 § 2 k.p.c., z możliwością modyfikacji zawartej w ww. przepisie reguły w drodze porozumienia stron (w tym również w regulaminach stałych sądów polubownych oraz regulaminach arbitrażu ad hoc prowadzonego w oparciu o polskie lex arbitri). W konsekwencji, przyjąć należy, że wraz z umorzeniem postępowania arbitrażowego wskutek cofnięcia pozwu, pozew ten nie wywołuje żadnych skutków jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (co pociąga za sobą również likwidację przerwy przedawnienia wywołanej wszczęciem tego postępowania), chyba że strony umówią się inaczej, przywracając w odniesieniu do kwestii biegu przedawnienia regułę ogólną (art. 124 § 2 k.c.) przewidującą jego rozpoczęcie na nowo wskutek zakończenia postępowań służących dochodzeniu roszczeń.

 

Zapraszamy do lektury!

Pozostałe newsy

Adw. dr Andrzej Olaś o zarzucie potrącenia w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z 27.11.2017 r. (UD309)

Zarzut potrącenia jest niewątpliwie jednym z najczęściej wykorzystywanych środków obrony pozwanego w procesie cywilnym (postrzeganym niekiedy również jako

Czytaj więcej

Adw. dr Andrzej Olaś w Kwartalniku ADR o dopuszczalności zrzeczenia się prawa do wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego

W numerze 1/2018 Kwartalnika ADR – Arbitraż i Mediacja ukazała się glosa adw. dr Andrzeja Olasia poświęcona orzeczeniu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 1.3.2016 r. w sprawie

Czytaj więcej

KOLEJNE WYGRANE ADW. DR ANDRZEJA OLASIA Z COMPENSA TUŻ S.A. VIENNA INSURANCE GROUP W WARSZAWIE W SPRAWIE POLISOLOKATY

Prawomocnymi wyrokami z dnia 20 września 2017 r. oraz 27 października 2017 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział I Cywilny w Krakowie uwzględnił

Czytaj więcej

Nowy artykuł adw. dr Andrzeja Olasia w Kwartalniku ADR

W numerze 4/2017 Kwartalnika ADR - Arbitraż i Mediacja ukazał się artykuł adwokata doktora Andrzeja Olasia pt. "Wpływ cofnięcia pozwu w postępowaniu przed

Czytaj więcej

Tekst adw. dr Andrzeja Olasia w Biuletynie Informacyjnym OiRP w Krakowie

W numerze 4/2017 Biuletynu Informacyjnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie ukazała się publicystyczno-naukowa wypowiedź adwokata dr Andrzeja Olasia dotycząca potrzeby

Czytaj więcej
facebook